fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Entegre Devre Topografyası Tescili Hizmeti

Entegre Devre Topografyası Nedir?

Entegre devre: Elektronik bir işlevi ya da elektroniksel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olup ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ya da malzeme üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürüne entegre devre denir.

Entegre devre topografyası; Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösterir, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümüdür.

Neden Entegre Devre Topografyası Tescili?

Entegre devre topografyası tescil belgesi verilerek koruma altına alınır. Aksi taktirde tescillenmemiş entegre devre topografyaları da taklitçilerin bu fırsattan yararlanıp kendi adlarına tescil ettirebilirler. Orijinal entegre devre topografyası sahibi ise bu konuda hak sahibi olduğunu ispat edemeyecektir.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) uyguladığı kanuna göre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde tescil başvurusunun da yapılmış olması şarttır. Sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde tescil başvurusunun yapıldığı tarih Entegre devre topografyasının başladığı tarihtir.  Entegre devre topografyasının koruma süresi, birinci fıkrada belirtilen başlangıç tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre 10. takvim yılının bitiminde sona erer.

TPE’de tescil başvurusu yapılan bir entegre devre topografyası, Şekli şartlar açısından incelenir, topografyanın orijinal olup olmadığı, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu gibi hususlar incelenmeden TPE siciline kaydedilir ve bültende yayımlanır. İtiraz gelmemesi halinde tescil belgesi düzenlenir.

Tescil sahibinin unvanını, firmasının çeşidini (nev’i) ,adresini değiştirmesi, şirket birleşmesi, sahibinin ölümü halinde, mirasçılara intikal ettirilmesi veya iptali gibi değişiklerin TPE sicilinde de değişmesi gerekir.

Entegre Devre Topografyasının Hak Sahiplerine Sağladığı Yetkiler

Entegre devre topografyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıda belirtilen faaliyetleri önleme yetkisine sahiptir:

1) Orijinal olma şartlarına haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma altındaki entegre devre topografyasının bütününün veya bir kısmının, bir entegre devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması,

2) Korunan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını içeren bir entegre devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış entegre devre topografyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması.